ข้อมูลครูปัจจุบัน
ข้อมูลครูปัจจุบัน
ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก บรรจุ เครื่องราชฯ
1 นายพฤฒสภา  แย้มพราย ผู้อำนวยการโรงเรียน กศ.ม. บริหารการศึกษา   ท.ช.
2 นางสาวกัลยาณี  รัตนบุตร รองผู้อำนวยการ ร.ร. กศ.ม. บริหารการศึกษา    
3 นางสาวอรุณรัตน์  ทองจันทร์ ครู/ชำนาญการพิเศษ กศ.บ. ประวัติศาสตร์ 11 มิ.ย.2522 ท.ช.
4 นางนันทนาพร  บุญธรรม ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา 26 พ.ค.2523 ท.ช.
5 นางทิพวรรณ์  กองแก้ว ครู/ชำนาญการพิเศษ ศศ.ม. สังคมศึกษา 28 ม.ค.2528 ท.ช.
6 นางพนิดา  พรมเท้า ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. คหกรรมศาสตร์ 02 ก.พ.2524 ท.ช.
7 นายสมรัก  แก้วนิ่ม ครู/ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา 01 ก.ค.2524 ท.ช.
8 นายอนันต์ รัตนขันแสง ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย 29 ก.ค.2530  
9 นางอนงค์ พรหมรักษา ครู/ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. บริหารการศึกษา 26 พ.ค.2523 ท.ช.
10 นางกานต์จรีย์  ละคำ ครู/ชำนาญการ ศษ.บ. สังคมศาสตร์ 12 ก.ย.2529  
11 นางประไพพิศ  กันทอง ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. อนุบาลศึกษา 16 ส.ค.2536  
12 นางกันยา  เห็นเจริญ ครู/ชำนาญการ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 04 ต.ค.2527  
13 นางปัทมา  ผดุงกุล ครู/ชำนาญการ กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว 01 ส.ค.2538  
14 นางเอื้อมพร  แย้มศรี ครู/ชำนาญการ ค.บ. การประถมศึกษา 01 พ.ค.2524 ท.ช.
15 นายสวาท  สังข์เทศ ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. พลศึกษา 24 มิ.ย.2528 ท.ช.
16 นายเสกสม วรรณา ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 22 พ.ย.2536  
17 นางลำดวน  ยังคง ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. คหกรรมศาสตร์ 26 พ.ค.2523 ท.ช.
18 นางยุพิน  แก้วสีทอง ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. เกษตรศาสตร์ 20 พ.ค.2522 ท.ช.
19 นางสาวเพชรรัตน์ สิงห์แสง ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 22 ม.ค.2535  
20 นางสุทิศา  จารุเดชา ครู/ชำนาญการ กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว 23 ส.ค.2536  
21 นางวิไลภรณ์  รัฐไชย ครู/ชำนาญการ ค.บ. ภาษาไทย 01 ธ.ค.2525 ท.ช.
22 นางธารกมล  ผ่องจิตร ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา 01 ต.ค.2534  
23 นางปรานี  สายแก้วมา ครู/ชำนาญการ กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 01 ต.ค.2539  
24 นางสาวพิศมัย สามเรืองศรี ครู/ชำนาญการพิเศษ ศศ.ม. ภาษาไทย 03 พ.ค.2536  
25 นายเศกสรร แสงจินดาวงศ์เมือง ครู/ชำนาญการ ศศ.ม. นาฏศิลป์ไทย   
1 ส.ค. 2538        
 ต.ช.
   26 นางวราณัฐ เนติบัณฑิตสกุล                   ครู/ชำนาญการ              ศศ.บ.             ภาษาอังกฤษ         15  ตุลาคม  2533 

27 นางชลธิชา ศิลปชัย                                 ครู/ชำนาญการ               ค.บ.              ภาษาอังกฤษ