ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเร

ตามประกาศ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างการอาคารเรียน สปช.

๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสาร ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑0 มกราคม ๒๕๖๒ นั้น ก่อสร้างการอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง จำนวน ๑ หลัง ผู้เสนอ ราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ หจก.คิดบิวดิ้ง เอ็นทาเปีย 40 (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาตํ่าสุด เป็น เงินทังสิน ๒,๙๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่า ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2562,00:00   อ่าน 302 ครั้ง