ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุง/ซอมแซม อาคารเรียนอาคา

https://process3.gprocurement.go.th/EGPRestService/egpmaster/getImagesLogo?filelogo=krut100.gif
ประกาศโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุง/ซอมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบ

(ห้องส้วม แบบ สปช.๖๐๑,สปช.๖๐๒/๒๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ได้มีโครงการ จ้างงานปรับปรุง/ซอมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบ (ห้องส้วม แบบ สปช.๖๐๑,สปช.๖๐๒/๒๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               
งานปรับปรุง/ซ่อมแซม รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา (ลอนคู่) ห้องส้วม แบบ สปช.๖๐๑ , สปช.๖๐๒/๒๖ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พวพงษ์ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

 

 

 

 

(นายพฤฒสภา แย้มพราย)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2562,14:40   อ่าน 315 ครั้ง