ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวร

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ในขณะนี้มีการระบาดในวงกว้าง องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้โรค โควิด 19 เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern) โดยแนะน่าให้ทุกประเทศเร่งรัดการเฝ็าระวังและป้องกันความเสี่ยงจากโรคโควิด 19 สำหรับ ประเทศไทยพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ  erotik shop โดยเฉพาะ อย่างยิ่งแนวโน้มที่จะเกิดการแพร่ระบาดในสถานศึกษา ดังนั้น การสร้างความตระหนักรู้เท่าทันและเตรียม ความพร้อมในการรับมือกับการระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนักเรียน ครู ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา อันเป็นทรัพยากรที่ สำคัญ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 463 ครั้ง