ข่าวประชาสัมพันธ์
คุณนันท์นภัส สุวรรณศรี ตัวแทนจากบริษัท SEOUL ได้มอบหน้ากกากอนามัยและเจลล้างมือให้ทางโรงเรียนฯ (อ่าน 28) 09 ก.ค. 63
นางบุญพร้อม แสนทิ เจ้าหน้าที่ สกต.เพชรบูรณ์และผู้ปกครองนักเรียนได้นำน้ำยาล้างมือมามอบให้โรงเรียนฯ (อ่าน 42) 08 ก.ค. 63
เจ้าหน้า อบต.วังชมภู ได้นำอุปกรณ์เครื่องสแกนอุณหภูมิ 2เครื่อง ปรอทวัดไข้ 1 อัน ให้โรงเรียนยืมใช้งาน (อ่าน 40) 01 ก.ค. 63
คุณศศิธร ภิญโญศรี สกต.เพชรบูรณ์ ได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง จำนวน 50 ชิ้น (อ่าน 39) 01 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด (๑๒ รา (อ่าน 49) 16 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวร (อ่าน 61) 10 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง เรื่อง มาตรการและแนวทางการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 50) 10 มิ.ย. 63