กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสมรัก แก้วนิ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0956354363
อีเมล์ : gk7007pbn@gmail.com
ที่อยู่ :
4/32 ถ.ตั้งใจพัฒนา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
เครื่องราช : ทวีตริยาภรณ์ช้างเผือก
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2556 ปริญญาโท / กศ.ม. มหาวิทยาลัยนเรศวร / คอมพิวเตอร์ศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2529-2530 รร.บ้านต้อง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม อ.1 ระดับ 3
2530 - ปัจจุบัน รร.บ้านยาวี-ห้วยโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องคอมพิวเตอร์ชั้นม.1