กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายเศกสรร แสงจินดาวงศ์เมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : นาฏศิลป์ไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0814444684
อีเมล์ : worrachot@hotmail.com
ที่อยู่ :
หมู่ 10 บ้านยาวี ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2556 ปริญญาโท /ศศ.ม. มหาวิทยาลัยนเรศวร / นาฏศิลป์ไทย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล