พนักงานบริการ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวิเชียร จันทร์ทอง
ตำแหน่ง : ภารโรง
วุฒิการศึกษา : อนุปริญญา
วิชาเอก : ช่างไม้
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
ม.10 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล