ปฐมวัย

นางนันทนาพร บุญธรรม
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางประไพพิศ กันทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางลำดวน ยังคง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0