ปฐมวัย

นางนันทนาพร บุญธรรม
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางประไพพิศ กันทอง
ครู คศ.3

นางลำดวน ยังคง
ครู คศ.3