ปฐมวัย

นางประไพพิศ กันทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2