กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายอนันต์ รัตนขันแสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอนงค์ พรหมรักษา
ครู คศ.3

นางสาวพิศมัย สามเรืองศรี
ครู คศ.3