กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายอนันต์ รัตนขันแสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอนงค์ พรหมรักษา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1