ทำเนียบบุคลากรปี2559

พฤฒสภา แย้มพราย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

กัลยาณี รัตนบุตร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิไลภรณ์ รัฐไชย
ครู คศ.2