กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางปัทมา ผดุงกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์