กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางปัทมา ผดุงกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1