กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกันยา เห็นเจริญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางปราณี สายแก้วมา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1