กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางทิพวรรณ์ กองแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกานต์จรีย์ ละคำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางธารกมล ผ่องจิตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1