กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกานต์จรีย์ ละคำ
ครู คศ.2

นางธารกมล ผ่องจิตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1