กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสวาท สังข์เทศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสุทิศา จารุเดชา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2