กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเสกสม วรรณา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเศกสรร แสงจินดาวงศ์เมือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0