กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสมรัก แก้วนิ่ม
ครู คศ.3

นางพนิดา พรมเท้า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0