กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเพชรรัตน์ สิงห์แสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

ชลธิชา ศิลปชัย
ครู คศ.2

วราณัฐ เนติบัณฑิตสกุล
ครู คศ.1