ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายสมรัก แก้วนิ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 0897034363
อีเมล์ : gk7007pbn@gmail.com
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2556,08:46  อ่าน 6987 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องคอมพิวเตอร์ชั้นม.1
รายละเอียดผลงาน
       ชื่อเรื่อง          :    รายงานผลการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี           เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ผู้รายงาน       :    นายสมรัก   แก้วนิ่ม

หน่วยงาน     :    โรงเรียนบ้านยาวี – ห้วยโป่ง             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1                                          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ

บทคัดย่อ

รายงานผลการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ปีการศึกษา 2553   จำนวน 45 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 2 ชุด ชุดละ 40 ข้อ  ซึ่งทั้ง 2 ชุด มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  0.20 - 0.67    ค่าความเชื่อมั่นชุดที่ 1 เท่ากับ 0.75 ชุดที่ 2 เท่ากับ 0.74 และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  จำนวน 20ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  และค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานด้วย  t - test  (Dependent  Samples

                ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

                1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี        เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพ  88.80/85.75 

                2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .0

                3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.58)

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.09 KB
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2556,08:46   อ่าน 6987 ครั้ง