ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แผนผังโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ....
งบประมาณ : ....
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
  แผนผังแสดงอาคารเรียน อาคารประกอบ