คณะผู้บริหาร

นายพฤฒสภา แย้มพราย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา