ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ป 1 ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2510
งบประมาณ : 175,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
.. 2510  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 175,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท) ให้ก่อสร้างอาคาร 1 หลังจำนวน 5 ห้องเรียนแบบ  ป.1 ก  กว้าง 8.5 เมตร ยาว 45 เมตร