ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงฝึกงาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : 60,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

.. 2520  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดงบประมาณให้จำนวน 60,000 บาท  สร้างโรงฝึกงาน