ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ป 1 ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 750,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

.. 2525  สปจ.เพชรบูรณ์   ได้จัดจัดสรรงบประมาณ 750,000 บาท ( เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) ให้ก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง 5 ห้องเรียน แบบ  ป.1 .   กว้าง 8.50  เมตร   ยาว   45  เมตร