ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม สปช. 601
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 60,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

.. 2529 สปจ.เพชรบูรณ์ ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 60,000  บาท

(หกหมื่นบ้าทถ้วน) สร้างส้วม สปช.  601  จำนวน 4   ที่นั่ง  จนเสร็จเรียบร้อย