ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช. 205/2526
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2531
งบประมาณ : 763,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

.. 2531 ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 763,000บาท  (เจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วนเพื่อก่อสร้างหอประชุมแบบ สปช. 205/2526   สร้างเสร็จในวันที่ 16 กันยายน 2531