ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช. 103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 850,000 บา
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
..  2535 ได้จัดสรรงบประมาณ 850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)   ก่อสร้าง                อาคารเรียน แบบ  สปช. 103/26 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน