ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช. 105 / 29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 1,540,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

พ.ศ. 2536 ได้รับงบประมาณ 1,540,000 บาท(หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105 / 29 จำนวน 2 ชั้น 8 ห้องเรียนอุปกรณ์ครบ