ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : 105/29 (อาคารปทุมทอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : 3,486,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคารเรียน 4 ห้องเรียน 2 ชั้นใต้ถุนโล่ง สร้างเสร็จเมื่อ 30 ตุลาคม 2556