ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : วราณัฐ เนติบัณฑิตสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ : 0872023511
อีเมล์ : t.paeng@hotmail.com
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2561,13:22  อ่าน 354 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รายละเอียดผลงาน

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาแบบฝึกทักษะพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ผู้วิจัย             นางวราณัฐ  เนติบัณฑิตสกุล

สถานศึกษา      โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ปีที่ศึกษา         2559

                                

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

       1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

       2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

       3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐาน      วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 

 

วิธีดำเนินการศึกษา

       กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้มาด้วยวิธีการสุ่ม        แบบง่ายด้วยวิธีการจับสลาก (Simple Random Sampling) จำนวน 35 คน ในปีการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใช้ได้ แก่แบบฝึกทักษะพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 8 เล่ม 8 เรื่อง คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ  จำนวน 1 เล่ม 8 เรื่อง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐาน    วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 10 ข้อ แล้วนำผลการใช้มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของนวัตกรรมโดย   ใช้ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) และเปรียบเทียบผลการใช้แบบฝึกก่อนเรียนและ หลังเรียน โดยใช้ t-test 

       ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพและประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนด คือนักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังการใช้นวัตกรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01      โดยหลังการใช้นวัตกรรมนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนการใช้นวัตกรรม และ           มีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมาก

 

 

กิตติกรรมประกาศ

       รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา     ปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความกรุณาเป็นอย่างสูง      จากนายพฤฒสภา แย้มพราย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นางสาวเพชรรัตน์  สิงห์แสง ครูชำนาญการพิเศษ               โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง นายขจรเกียรติ  ขวัญทอง ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านนายม     นางกรชศา  อยู่เสดียง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโตก และนางสาวภัทธานิษฐ์  รอดมา      ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาตรวจแก้ไขเครื่องมือในการจัดทำรายงานให้มีความครอบคลุมและมีคุณภาพ

       ขอขอบพระคุณผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ที่ให้กำลังใจและอำนวย   ความสะดวกในการจัดทำรายงานเป็นอย่างดีรวมทั้งขอบคุณนักเรียนที่ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูล อันเป็นประโยชน์ในการจัดทำรายงานเป็นอย่างดี

       ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา ที่ให้การสนับสนุนให้เกิดพลังกาย พลังใจ และสติปัญญาที่ดีเสมอมา คุณค่าทั้งมวลของรายงานเล่มนี้ ขอมอบแด่บิดา มารดา ครู อาจารย์ ญาติมิตรทุกท่าน      ทั้งผู้ที่เอ่ยนามและมิได้เอ่ยนาม ที่ให้โอกาสจัดทำประสบความสำเร็จ


วราณัฐ  เนติบัณฑิตสกุล

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 23.1 KB
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2561,13:22   อ่าน 354 ครั้ง